سن امید به زندگی درون ایران ازبرای زنان ۷۹…۴ و ازبرای مردان ۷۵…۵ سال/ افزایش خیره‌کننده دیابت


سن امید به زندگی درون ایران ازبرای زنان ۷۹…۴ و ازبرای مردان ۷۵…۵ سال/ افزایش خیره‌کننده دیابت