قرارگرفتن فضاپیما ژاپنی "هایابوسا ۲" درون نزدیک‌ترین حالت به سیارک "ریوگو"

قرارگرفتن فضاپیما ژاپنی "هایابوسا ۲" درون نزدیک‌ترین حالت به سیارک "ریوگو"