چاپگر سه بعدی که ازبرای ترمیم زخم، از سلول‌های خود بیمار استفاده کردن می‌کند

چاپگر سه بعدی که ازبرای ترمیم زخم، از سلول‌های خود بیمار استفاده کردن می‌کند