پرتاب‌های بعدی قطعاً موفق خواهد بود/تا ۱۴۰۴ دقت تصویربرداری ماهواره‌های ما به ۱۰ متر می‌رسد

پرتاب‌های بعدی قطعاً موفق خواهد بود/تا ۱۴۰۴ دقت تصویربرداری ماهواره‌های ما به ۱۰ متر می‌رسد